System Internetowej Rekrutacji

logo
Internetowa rekrutacja kandydatów (IRK) - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
... proszę czekać
...
...
001_05.gif {{bladE}}
Czyść komunikaty
001_57.gif Rejestracja elektroniczna dla kandydatów na studia
Wybieram rekrutację na

Uwaga, rejestracja w Systemie IRK nie jest w tej chwili aktywna

proszę wybrać rekrutację

irk.label.email.ostrzezenie
{{emailLoginKandydataErrorLabel}}
{{powtorzonyEmailLoginKandydataErrorLabel}}
Niepoprawny numer PESEL
PESEL pełni bardzo ważną rolę w systemie IRK. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że jest poprawny.

Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR

Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
hasło powinno mieć minimum 6 znaków !
hasło jest różne od powtórzonego hasła !
jcaptcha.do
Dotyczy legitymacji doktoranta
Chcę legitymację:
Uzupełnij rodzaj zdawanej matury
Rodzaj matury:

proszę zaznaczyć rekrutację albo skonfigurować rodzaje matur

Uzupełnij podstawowe dane osobowe
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
{{userForm.dataUrodzeniaErrorLabel}}
Płeć:
Telefony kontaktowe: Telefony ułatwią szybki kontakt z kandydatem, upewnij się że wprowadzone numery są poprawne
Przy telefonie stacjonarnym podajemy kod kierunkowy, w przypadku telefonów zagranicznych również kod kierunkowy kraju.
Nie wybrano obywatelstwa
Jestem cudzoziemcem
Jestem
Zasady studiowania
{{piszEtykiete(items)}}
Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
/w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą/

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. przyjęcia na studia w ramach procesu rekrutacji, a w przypadku wyłonienia Pani/Pana kandydatury, w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w celach wynikających z procesu kształcenia, w tym wydania legitymacji studenckiej, udzielenia świadczeń pomocy materialnej, przyznania miejsca w domu studenckim,
  2. wykonywania obowiązków statystycznych i sprawozdawczych Administratora,
  3. marketing usług świadczonych przez Administratora,
  4. archiwizacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgoda wyrażona w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz w calach określonych w pkt 3 lit c),
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowa zawarta pomiędzy Panią/Panem, a Uczelnią,
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym oraz innych obowiązujących Administratora przepisów, w tym dotyczących obowiązków sprawozdawczych, statystycznych oraz archiwizacyjnych;
 5. Pana/Pani dane osobowe Administrator może udostępniać: wewnętrznym jednostkom organizacyjnym Administratora, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi obsługi i serwisowania systemów Administratora, a także podmiotom pośredniczącym w rekrutacji oraz innym organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów;
 6. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora;
 7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji, a w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, nie dłużej niż do momentu wycofania Pani/Pana zgody;
 8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;
 10. Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową zakwalifikowania do procesu rekrutacji lub odmową zawarcia umowy. W przypadku wyłonienia Pani/Pana kandydatury, obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej;
 12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza terytorium Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w przepisach prawa.

Zgody i oświadczenia

Dokonanie wyboru jest niezbędne w procesie rekrutacji, brak wyrażenia zgody skutkuje automatycznym odrzuceniem wniosku.

Simple Invest © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2022 |irk_webclient#2016.1.3593#1.8.506#20220708_090309|